» Giới thiệu
THI ONLINE

DANH SÁCH ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề Toán 1

Đề Tiếng Việt 1

Đề Tiếng Anh 1

Đề TNXH 1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề Toán 2

Đề Tiếng Việt 2

Đề Tiếng Anh 2

Đề TNXH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề Toán 3

Đề Tiếng Việt 3

Đề Tiếng Anh 3

Đề TNXH 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề Toán 4

Đề Tiếng Việt 4

Đề Tiếng Anh 4

Đề Khoa học 4

Lịch sử và Địa lý 4

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề Toán 5

Đề Tiếng Việt 5

Đề Tiếng Anh 5

Đề Khoa học 5

Lịch sử và Địa lý 5